Strona główna » ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL 

ZASTRZEŻENIE NUMERU PESEL 

Od 1 czerwca 2024 roku banki oraz inne instytucje będą miały obowiązek weryfikować czy Twój PESEL  jest zastrzeżony. Zobowiązuje nas do tego ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.  

Zastrzeżenie numeru PESEL ma uchronić Cię, przed tym, aby ktoś nie użył go bez Twojej wiedzy np. zaciągając kredyt czy pożyczkę.  

Jak zastrzec numer PESEL ? 

Możesz to zrobić: 

1. w aplikacji mObywatel: 

 •     Zaloguj się do aplikacji mObywatel na swoim telefonie 
 •     Wybierz Zastrzeż PESEL 
 •     Przesuń suwak w prawo, jeśli chcesz zastrzec PESEL 
 •     Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, przesuń suwak w lewo. 

2. na stronie: www.gov.pl za pomocą profilu zaufanego, 

3.  podczas wizyty w urzędzie gminy/miasta poprzez złożenie właściwego wniosku.  

Zastrzeżenia numeru PESESL możesz dokonać bezterminowo albo określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie Twój PESEL. 

Kogo Bank będzie weryfikował w państwowym rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL?  

Klientów indywidulanych (konsumentów), którzy mają nadany PESEL, w tym cudzoziemcy, którzy są rezydentami i nierezydentami i są osobami pełnoletnimi. 

W jakich sytuacjach Bank sprawdzi czy Twój PESEL jest zastrzeżony?  

Zgodnie z Ustawą będziemy sprawdzać status zastrzeżenia PESEL u klientów indywidualnych (konsumentów) w następujących przypadkach: 

1.   przy zawieraniu nowej umowy rachunku oszczędnościowego i rachunku  oszczędnościowo-rozliczeniowego, 

2.  przy zawieraniu nowej umowy kredytu lub pożyczki, 

3.  przy zmianie warunków umowy (aneks), których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia, 

 4. kiedy będziesz wypłacać w placówce gotówkę, w ciągu jednego dnia, w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę :   

 1. do 30 czerwca 2024r. kwota 12.726 zl, 
 2. od 1 lipca 2024r. kwota 12.900 zł. 

  Czy po odstrzeżeniu numeru PESEL można go ponownie zastrzec? 

  Tak. Jeżeli chcesz ponownie zablokować PESEL po cofnięciu zastrzeżenia, musisz odczekać 30 minut. 

  Kiedy należy cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL? 

  1.  Jeśli chcesz założyć u nas indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy, 

  2. gdy zamierzasz wziąć kredyt lub zwiększyć limit obecnego zadłużenia,  

  3. wypłacić w placówce kwotę wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. 

  Co się stanie jeśli mam zastrzeżony numer PESEL i będę chciał/a wypłacić w kasie banku kwotę wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia?  

   Jeśli w ciągu jednego dnia zamierzasz łącznie wypłacić w placówce więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, numer PESEL nie może być zastrzeżony.  

  Zgodnie z Ustawą, w sytuacji, gdy Twój numer PESEL będzie zastrzeżony, zablokujemy Ci wypłatę w kasie ze wszystkich Twoich kont na 12 godzin (blokada nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów). 

  Przed wypłatą w kasie Banku, przekraczającą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia koniecznie cofnij zastrzeżenie numeru PESEL.  

  Co się stanie jeśli mam zastrzeżony numer PESEL i będę chciał/a podpisać umowę kredytową? 

  Jeśli masz zastrzeżony numer PESEL nie będziesz mógł zaciągnąć w naszym Banku kredytu. Przed podpisaniem umowy będziesz musiał/a cofnąć zastrzeżenie.  

  Czyj PESEL weryfikuje Bank, podczas wypłaty gotówkowej w kasie Banku, jeśli czynności dokonuje Pełnomocnik do rachunku?  

  Weryfikacji podlega właściciel/współwłaściciele konta. Nie sprawdzamy w bazie zastrzeżeń pełnomocników. Jeśli jesteś pełnomocnikiem i wypłacasz gotówkę z konta, które ma więcej niż jednego właściciela, wówczas zweryfikujemy zastrzeżenie PESEL u wszystkich właścicieli. Jeśli jedna z tych osób ma zastrzeżony PESEL, pełnomocnik nie będzie mógł wypłacić gotówki.

  Chciałbym wypłacić środki z rachunku walutowego np. w EURO, w jaki sposób Bank ustali kwotę podlegającą weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń? 

  Bank przeliczy kwotę w walucie po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego. Jeśli przekroczy ona wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę Bank zweryfikuje numer PESEL w rejestrze.

  Scroll to Top