Strona główna » EURO FATCA

EURO FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

Informacje ogólne dotyczące EURO- FATCA/CRS

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 link do szczegółów

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami link do szczegółów.

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze przekaże taką informację do właściwych krajowych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli przed 01.05.2017r. lub po 01.05.2017r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: ROR, rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe.

Konieczne działania

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca/CRS, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza oświadczenia. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego Klienta każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych

2. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotow – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca. Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA powoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów/otwierania rachunków. W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami. W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą podatkowym, gdyż Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.

Pytania i odpowiedzi

Słownik używanych pojęć

Scroll to Top