Strona główna » Komunikat Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Komunikat Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Komisja Nadzoru Finansowego w swoim stanowisku z dnia 09.12.2021r. dotyczącym wypłaty przez banki dywidendy za rok 2021 oraz przesłanym indywidualnym wystąpieniu do Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze, zaleciła aby nie wypłacać dywidendy za rok 2021. Wg KNF niepewna sytuacja na rynkach krajowym i światowych, związana z pandemią COVID-19, wojną w Ukrainie oraz wysoką inflacją, a co za tym idzie rosnącymi kosztami ponoszonymi przez banki w Polsce (w tym także przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze) i na świecie mogłaby doprowadzić do pogorszenia kondycji kapitałów w sektorze bankowy, co mogłoby wiązać się ze zmniejszeniem ochrony deponentów.

W związku z powyższym, Zgromadzenie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze (po uwzględnieniu propozycji podziału zysku za rok 2021 przedstawionej przez Zarząd Banku oraz Radę Nadzorczą) Uchwałą nr 9/2022 z dnia 25.06.2022r. postanowiło zgodnie z w/w stanowiskiem KNF, pomimo dobrej sytuacji finansowej Banku oraz wypracowaniu w 2021 roku zysku netto w wysokości 2.448.320,33 zł, o nie wypłacaniu dywidendy za rok 2021 i tym przekazaniu większego zysku na wzmocnienie kapitałów Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze.

Scroll to Top