Rachunek rozliczeniowy walutowy

Prowadzimy rachunki rozliczeniowe w walutach: EUR, USD, GBP

dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów niekomercyjnych

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku rozliczeniowego walutowego
założenie rachunku walutowego 100zł
założenie rachunku walutowego pomocniczego 50zł
prowadzenie rachunku walutowego 0 zł
wpłaty i wypłaty gotówki (w walucie rachunku) 0,20% kwoty (min.10zł)

Opłaty związane z przelewami wychodzącymi w walucie obcej (obciążenie rachunku)
przelew wewnętrzny złożony w bankowości elektronicznej 0zł
przelew wewnętrzny złożony w placówce Banku 5zł
polecenie przelewu SEPA* złożony w placówce Banku 5zł
polecenie przelewu SEPA* złożony złożony za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 1,70zł
polecenie wypłaty 30zł
między rachunkami w różnych bankach krajowych w ramach zrzeszenia BPS 15zł
realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym (w trybie pilnym) w EUR, USD, GBP 120zł
zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z "góry" od poleceń wypłaty
(przy wyborze opcji kosztowej OUR)
200zł

Opłaty związane z przelewami przychodzącymi w walucie obcej (uznanie rachunku)
polecenie przelewu SEPA* 0zł
polecenie wypłaty 20zł

*Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
  • koszty "SHA",
  • tryb realizacji standardowy,
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer),
  • Wykaz banków - uczestników SEPA
Pozostałe opłaty
zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta przez Bank 150 zł
+ koszty banków trzecich
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu w walucie obcej, wykonane na zlecenie Klienta 150 zł
+ koszty banków trzecich
wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przelewu w walucie obcej 20 zł
reklamacja przekazu w obrocie dewizowym przy opcji OUR naliczana niezależnie 200 PLN
+ koszty banków trzecich

Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce (tzw. kantory walutowe)
skup walut obcych w gotówce od Klientów instytucjonalnych posiadających rachunki w Banku z zachowaniem równowartości w złotych na te rachunki 0,10% kwoty (min. 10 zł)
skup walut obcych w gotówce od Klientów instytucjonalnych posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 0,20% kwoty (min. 20 zł)
skup walut obcych z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 0,20% kwoty (min. 25 zł)
sprzedaż walut obcych w ciężar rachunków złotowych Klientów instytucjonalnych prowadzonych w banku 0,30% kwoty (min. 10 zł)
sprzedaż walut obcych w ciężar rachunków złotowych Klientów instytucjonalnych prowadzonych w innych bankach 0,40% kwoty (min. 20 zł)

Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51