Kredyty z dotacją na zakup i montaż kolektora słonecznego

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyt z dotacją na zakup kolektora

Podstawowe informacje:

 • Maksymalny okres kredytowania: do 10 lat
 • Waluta: PLN
 • Prowizja: od 4,00%
 • Wkład własny: nawet 0%
 • Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża od 4 p.p. (zmienne w skali roku)

WeĽ kredyt z dotacją i chroń środowisko razem z nami !!!

Dotacja na częściowa spłatę kapitału kredytu z dotacją udzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45% kapitału kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. Bank pozyskuje oraz przekazuje dotacją na rachunek kredytowy Kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału.

RRSOK dla kredytu z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych w którym całkowita kwota kredytu to 13.400 zł przy oprocentowaniu zmiennym 6,73 % w skali roku i okresie kredytowania 24 miesiące, wynosi 11,13%.
Kredyt płatny jest w 23 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 622,62 oraz 1 rata wysokości 706,88 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1.540,52 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 1.004,52 zł, prowizja w wysokości 4,00% kwoty udzielonego kredytu tj. 536,0 zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 14.940,52 zł pod warunkiem, że oprocentowanie kredytu lub inne koszty składające się na wysokość raty kredytu w całym okresie kredytowania nie ulegną zmianie.
Informacja podana wg stanu na 01.07.2013r.
Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Kredyt z dotacją może otrzymać:

 • Osoba fizyczna posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, budynkiem mieszkalnym w budowie,
 • Wspólnota mieszkaniowa instalująca kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych (wielorodzinnych), którym służyć mają zakupione kolektory słoneczne.

z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Kredyt z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na finansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, którego celem jest zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych albo w budynkach mieszkalnych w budowie.

Z kredytu można sfinansować:

 • Koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wspomaganie zasilania w energię innych odbiorników ciepła, o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo budowlane (projekt wymagany tylko dla Wspólnot Mieszkaniowych);
 • Koszt projektu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierającego w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzonego przez osobę upoważnioną lub dostawcę kolektorów słonecznych, za wyjątkiem kosztu projektu/oferty, sporządzonego przez podmiot, który jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta kolektorów słonecznych;
 • Koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki) posiadających gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 5 lat;
 • Koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN - EN-1434 (ciepłomierz wymagany tylko dla Wspólnot Mieszkaniowych);
 • Koszt montażu kolektora słonecznego;
 • Zapłacony podatek VAT z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym;
 • Koszt innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:

 • Montażu instalacji kolektorów słonecznych może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z wymagań:
  - może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. do kierowania budową w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z póĽniejszymi zmianami) i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta kolektorów słonecznych;
  - jest przedstawicielem podmiotu posiadającego certyfikat autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta kolektorów słonecznych;
  - posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z póĽniejszymi zmianami) - w zakresie niezbędnym dla instalacji i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta kolektorów słonecznych.
 • Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rękojmi na montaż instalacji kolektorów słonecznych w okresie 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji (wymagany jest w tym zakresie zapis w umowie kredytobiorcy z wykonawcą)
 • Dostawca kolektora słonecznego musi legitymować się:
  - certyfikatem zgodności z normą PN - EN 12975-1: "Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - kolektory słoneczne - Cześć 1: Wymagania ogólne", którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN - 12975 -2, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze
  lub
  - europejskim certyfikatem na znak "SOLAR KEYMARK" nadanym przez jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności kolektora słonecznego z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. Jednostkowy koszt kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.
Szczegółowe warunki udzielania kredytu zawarte są w dokumencie Program priorytetowy


Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51