Tarcza Finansowa PFR

2020.12.08

Tarcza PRF - Komunikat. Wydłużenie terminu przedstawiania dokumentów

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku gdy Umowa została podpisana przez właściciela firmy lub jednoosobowego reprezentanta firmy, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

• pełny odpis z KRS lub
• wyciąg z CEiDG

pobrany na dzień dostarczenia dokumentów do Banku.
W przypadku gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według KRS lub CEiDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie do Banku oprócz aktualnego/pełnego odpisu z KRS lub wyciągu z CEiDG również Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:
1) Pełnomocnictwo musi być podpisane z datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności Pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego Pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
2) Oświadczenie musi zostać podpisane po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono Pełnomocnictwa osobie wnioskującej.

Pełnomocnictwo/Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEiDG.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc w zakładkę ,,Tarcza Finansowa PFR” – wypełniając ,,Wniosek o umocowanie”

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
• osobiście w placówce Banku,
• przesłać pocztą na adres – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, ul. Waryńskiego 11, 58-400 Kamienna Góra
• poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce na korespondencję znajdującą się przy wejściu do Centrali Banku w Kamiennej Górze. Koperty z dokumentami prosimy patrzeć dopiskiem ,,Dokumentacja PFR”

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

2020.12.08

Tarcza PRF - Komunikat

Miło jest nam Państwa poinformować, iż Przedsiębiorcy, którzy uzyskali subwencję z PRF moga składać dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentacji swojego podmiotu w procesie uzyskania subwencji - w formie elektronicznej w bankowości internetowej. Wchodząc w zakładkę "Tarcza finansowa PFR" (menu po lewej stronie, ostatnia opcja) i wypełniając tam udostępniony "Wniosek o umocowanie".

Aby pomóc Państwu w wypełnieniu tego dokumentu załączamy manual (umieszczony poniżej) z objaśnieniami jak go poprawnie wypełnić i przesłać do Banku.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z takiej formy dostarczenia dokumentów, pamiętając o nieprzekraczalnym terminie 31.12.2020r. (szczegóły zamieszczono również w komunikacie z dnia 26.11.2020r.)

KOMUNIKAT 26.11.2020

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lubb
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należało opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 • 1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • 2) Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty:

 • Pełnomocnictwo, Oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub
 • Pełnomocnictwo, Oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wydrukiem Elektronicznego Poświadczenia Weryfikacji (EPW)
 • oraz właściwe odpisy aktualny lub pełny z KRS lub CEiDG

należy przedstawić w Banku:

 • osobiście
 • poprzez przesłanie pocztą na adres Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, ul. Waryńskiego 11, 58-400 Kamienna Góra
 • poprzez umieszczenie w skrzynce na korespondencję znajdującej się przy wejściu do Centrali Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze.

Koperty z dokumentami prosimy opatrzyć dopiskiem "Dokumentacja PFR".

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.


Podstawowe informacje

Wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR można składać poprzez bankowość elektroniczną.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie programu, a w szczególności z Przewodnikiem dla mikro, małych i średnich firm.

W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami w sprawie tarczy dostępnymi na stronie programu pytania i odpowiedzi.

Polecamy również skorzystanie z kalkulatora subwencji.

Przydatne informacje znajdą Państwo również na stronie Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych w związku z koronawirusem.


Reklamacje


Oficjalna informacja dla Beneficjentów o możliwości składania reklamacji.

Wszelkie reklamacje w zakresie Tarczy Finansowej PFR, w szczególności dotyczące rozbieżności danych ZUS, KAS lub błędów oczywistych, prosimy przesyłać na adres e-mail : sekretariat@bskamgora.pl załączając kompletny wniosek, którego wzór znajdą Państwo poniżej.


Odwołania

Ubiegając się o subwencję Tarcza Finansowa PFR, po otrzymaniu decyzji negatywnej lub częściowo pozytywnej, mają Państwo prawo złożyć wniosek odwoławczy poprzez bankowość elektroniczną.

Wniosek odwoławczy składamy podobnie jak wniosek o subwencję:

 • wybieramy Tarcza Finansowa PFR
 • Złóż wniosek
 • Nowy wniosek
 • Wybieramy rachunek
 • Odwołanie od decyzji przyznania subwencji finansowe PFR.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Ewą Gruszczyńską, pracownikiem Wydziału Kredytów, tel. 757546722.


Kursy średnie NBP
2021-01-15
EUR 4,5480 +0,16%
GBP 5,1104 +0,30%
USD 3,7466 +0,38%
CHF 4,2219 +0,37%
WIBID
2021-01-15
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-01-15
WIBOR 1M 0,19%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior