Rachunek rozliczeniowy walutowy

Prowadzimy rachunki rozliczeniowe walutowe (nieoprocentowane) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych podmiotów niekomercyjnych.

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku rozliczeniowego walutowego
założenie rachunku walutowego 100zł
(w przypadku negocjacji o warunkach prowadzenia rachunku: min.20zł)
założenie rachunku walutowego pomocniczego 50zł
(w przypadku negocjacji o warunkach prowadzenia rachunku: min.10zł)
wpłaty w walucie na rachunek walutowy prowadzony w BS w Kamiennej Górze (w walucie rachunku) 0,2% kwoty (min. 5zł)
wpłaty w walucie na rachunek złotowy prowadzony w BS w Kamiennej Górze 0,1% kwoty (min. 10zł, max 100zł)
wpłaty w walucie z wypłatą gotówki w złotych 0,2% kwoty (min. 25zł, max 120zł)
wypłaty w walucie z rachunku walutowego prowadzonego w BS w Kamiennej Górze 0,2% kwoty (min. 5zł)
wypłaty w walucie z rachunku złotowego prowadzonego w BS w Kamiennej Górze 0,3% kwoty (min. 10zł, max 150zł)

Opłaty związane z przelewami wychodzącymi w obrocie dewizowym (obciążenie rachunku)
przelewy regulowane i krajowe do 50.000,00 EURO 20zł
przelewy SEPA* 10zł
pozostałe polecenia wypłaty 20zł
między rachunkami w różnych bankach krajowych w ramach zrzeszenia BPS 15zł

*Przelew SEPA jest to instrukcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
  • występuje opcja kosztowa "SHA";
  • przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • Bank nadawcy i Bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków - uczestników SEPA
Pozostałe opłaty
zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" 75,00 PLN
opłata NON-STP, pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN 50,00 PLN
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 100 PLN
+ koszty banków trzecich
wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 30,00 PLN
reklamacja przekazu w obrocie dewizowym przy opcji OUR 100 PLN
+ koszty banków trzecich

Niezależnie od wymienionych prowizji i opłat Bank Zrzeszający BPS pobiera zryczałtowane opłaty pocztowe (opłaty porto) oraz zryczałtowane koszty banków trzecich. Do przeliczenia równowartości EUR w innych walutach wymienialnych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym - publikowane w dniu poprzednim

Jeżeli instrukcja płatnicza nie spełnia ww. wymogów, Bank realizuje płatność poprzez przelew regulowany lub polecenie wypłaty zależnie od spełnienia kryteriów dla tych form płatności. Bank zobowiązuje się do wykonania przelewu SEPA poprzez uznanie rachunku banku beneficjenta w terminie do końca drugiego dnia roboczego następującego po dniu przyjęcia zlecenia przelewu SEPA.


Kursy średnie NBP
2018-07-20
EUR 4,3275 +0,28%
GBP 4,8376 +0,06%
USD 3,7170 +0,02%
CHF 3,7199 +0,21%
WIBID
2018-07-19
WIBID 3M 1,50 +0,00%
WIBOR
2018-07-19
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,70 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior